คริสตจักรนิมิตใหม่

เพลงคริสเตียน

 • Happy Birthday Jesus
  MP3
 • How Great is Our God
  MP3
 • ก้าวต่อไป - Forwarding
  MP3
 • โกละโกธา - Golgotha
  MP3
 • ขอจงถวายมงกุฏแด่พระคริสต์ - Crown Him With Many Crowns
  MP3
 • ขอเชิญท่านผู้วางใจ - O Come All Ye Faithful
  MP3
 • ขอบคุณพระเยซู - Thank You for Jesus
  MP3
 • ขอบพระคุณที่กางเขน - Worthy is the Lamb
  MP3
 • ขอพระเยซูโปรดนำหน้า - Lead Me, Savior
  MP3
 • ข้าขอวางใจ - I Give You My Trust
  MP3
 • ข้าต้องเป็นห่วงกังวลด้วยหรือ
  MP3
 • ครองราชย์องค์พระเยซู - Reign, King Jesus Reign
  MP3
 • ความรักมั่นคง - The Steadfast Love of the Lord
  MP3
 • ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก - Joy to the World
  MP3
 • คิดใคร่ครวญความรัก - Think About His Love
  MP3
 • งามขึ้นทุกเวลา - Still Sweeter Everyday
  MP3
 • จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ - Hark the Herald Angels Sing
  MP3
 • จงมีความเชื่อ - You Must Have Faith
  MP3
 • จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด - Come and praise the Lord
  MP3
 • จะบอกว่า
  MP3
 • จิตวิญญาณข้ากระหาย - As the Deer
  MP3
 • ฉันคิดถึงคุณ - I Missing You
  MP3
 • ฉันเป็นที่รักยิ่ง - Your Beloved
  MP3
 • ชีวิตอยู่ในพระองค์ - My Life is in You, Lord
  MP3
 • ซ่อนข้าไว้ - Still
  MP3
 • ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู - My Heart Magnifies the Lord
  MP3
 • ดุจความสว่าง - Here I am to Worship
  MP3
 • โดยอำนาจความรักพระองค์ - Power of Your Love
  MP3
 • ได้ยินเสียงของพระเจ้า - I Am Coming, Lord
  MP3
 • ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู - Are You Washed in the Blood
  MP3
 • แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ - I Know Whom I Have Believed
  MP3
 • ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า - Blessed Assurance
  MP3
 • ที่กางเขน - At the Cross
  MP3
 • ทุกวันเวลา - All of My Days
  MP3
 • ในเวลา - In His Time
  MP3
 • ประทับอยู่ - His Presence
  MP3
 • โปรดทรงครองใจเราอีกครา - Lord, Reign in Me
  MP3
 • โปรดทรงอวยพรประเทศไทย - Lord, Please Bless Thailand
  MP3
 • ผู้รับใช้พระเยซู - The King's Business
  MP3
 • พระคุณซ้อนพระคุณ - Grace Upon Grace
  MP3
 • พระคุณพระเจ้า - Amazing Grace
  MP3
 • พระคุณล้ำเลิศของพระเยซูเจ้า - Grace Greater Than Our Sin
  MP3
 • พระเจ้าดีตลอดเวลา - God is Good
  MP3
 • พระเจ้าดีต่อฉัน - God is So Good to Me
  MP3
 • พระเจ้าทรงเลี้ยงดู - You are My Shepherd
  MP3
 • พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ - Lord, We Touch You Today
  MP3
 • พระเจ้าประเสริฐ - God is Good
  MP3
 • พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญู - I Will Worship You
  MP3
 • พระเจ้ายิ่งใหญ่ - How Great Thou Art
  MP3
 • พระเจ้าแห่งชัยชนะ - God of Victory
  MP3
 • พระบารมี - Majesty
  MP3
 • พระบิดาในสวรรค์ - Blessed Be the Lord, God Almighty
  MP3
 • พระผู้เล้าโลมลงมา - The Comforter Has Come
  MP3
 • พระเยซูตรัสด้วยเสียงอ่อนหวาน - Softly and Tenderly
  MP3
 • พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว - Up from the Grave, He Arose
  MP3
 • พระเยซูเป็นที่รักของข้า - Jesus, Lover of My Soul
  MP3
 • พระเยซูรักฉัน - Jesus Loves Me
  MP3
 • พระโลหิตบนกางเขน - The Precious Blood
  MP3
 • พระสิริ - Glorious
  MP3
 • พระองค์เป็นดั่งภูเขา - You are Strong Like a Mountain
  MP3
 • พรุ่งนี้ - Tomorrow
  MP3
 • พักพิงในพระเจ้า - Rest in God
  MP3
 • เพราะพระองค์ทรงอยู่ - Because He Lives
  MP3
 • เพียงผู้เดียว - Only You
  MP3
 • ฟิลิปปี 4:4 - Philippians 4:4
  MP3
 • ภายใต้อ้อมแขน - With All I Am
  MP3
 • มาเถิดคริสเตียนร้องเพลง - Come, Christians, Join to Sing
  MP3
 • มีพระเยซู - Jesus, Because of You
  MP3
 • เมื่อข้าเพ่งดูกางเขนประหลาด - When I Survey the Wondrous Cross
  MP3
 • เมื่อข้ามองดูพระเจ้า
  MP3
 • ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง
  MP3
 • ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน
  MP3
 • ร้องเพราะรักพระองค์ - Hallelujah (Your Love is Amazing)
  MP3
 • ร้องสิ้นสุดเสียง - Shout to the Lord
  MP3
 • รักแท้ - Real Love
  MP3
 • รักวิเศษ - Wonderful Love
  MP3
 • เราจะร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ - I Sing Praises to Your Name
  MP3
 • ราชาแห่งดวงใจ - King of My Heart
  MP3
 • เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ - We are One In the Bond of Love
  MP3
 • เรามาร้องเพลง - Come to Sing a Joyful Song
  MP3
 • ลุกช่วงโชติในใจข้า - 'Tis Burning In My Soul
  MP3
 • โลหิตพระคริสต์ - It's Your Blood That Cleanses Me
  MP3
 • เวลานี้
  MP3
 • สมควรคู่คำสรรเสริญ - You are Worthy of My Praise
  MP3
 • สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ - Holy, Holy, Holy
  MP3
 • สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร - Doxology
  MP3
 • เสด็จจากสวรรค์ - Down From His Glory
  MP3
 • เสริมกำลังใหม่ - Everlasting God
  MP3
 • แสงสะท้อน - Reflection
  MP3
 • หมดทั้งดวงใจ - With All My Heart
  MP3
 • องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ - What a Mighty God We Serve
  MP3
 • องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ - Great is the Lord
  MP3
 • องค์พระเยซูคริสต์ที่รัก - Jesus, My Beloved
  MP3
 • อยู่ในพระทัยพระองค์ - I'll be in Your Grace, My Lord
  MP3
 • ฮาเลลูยาแด่พระเจ้า - Hallelujah to the Lamb
  MP3
 • โฮซันนา (ยกย่ององค์จอมราชา) - Hosanna (Be Lifted High)
  MP3
 • โฮซันนา ฮาเลลูยา - Hosanna, Hallelujah
  MP3
 • โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด - Hosanna (In the Highest)
  MP3
 • Copyright (C) 2012 in NVBC - Design by Tri-meg - Developed by Cutiesheep