คริสตจักรนิมิตใหม่

คริสตจักรนิมิตใหม่ มีการแบ่งโครงสร้างของ คณะธรรมกิจ โดยยึดตามหลักของพระคัมภีร์ เพื่อให้สมาชิกได้รับใช้ ตามการทรงเรียก และตามภาระใจของสมาชิก โดยมี ผป.สุเมธ ชัยกรโกศล เป็นประธานคณะธรรมกิจ

คริสตจักรได้จัดแบ่งงานรับใช้ออกเป็น ดังนี้

คณะธรรมกิจ

ทีมผู้ปกครอง

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ , ผป.สุเมธ ชัยกรโกศล , ผป.ดร.สมนึก คีรีโต , ผป.วิเชียร จารุวงศ์วณิชย์ , ผป.ประมุข ชัยอักษรเวช

ทีมนมัสการ

มน.โยธิน เกรียงปริญญากิจ , มน.พิชชา พงศ์พันธุ์สถาพร

ทีมคริสตจักรลูก / กลุ่มเซลล์ / งานประกาศ

มน.พรเทพ จิระอมรนิมิต , มน.งามจิต ศักดิ์ศิริกูร

ทีมบริหาร และสำนักงาน

มน.ดุษฎี พึ่งปรีดา , มน.นฤมล วรรณบุปผา

ทีมคริสเตียนศึกษา

มน.จันจีรา ชัยฤทธิเลิศ , มน.ยุทธกร เกรียงปริญญากิจ

ทีมบริการ

มน.วีรพล จันทราภิรมย์ , มน.กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร

ทีมสงเคราะห์ และประชาสัมพันธ์

มน.บัญชร สู่ตระกูล , มน.ฐิติพร เพิ่มทวีสุข

ทีมการเงิน

มน.วันเพ็ญ เงาศุภธน

ผู้รับใช้เต็มเวลา

ศิษยาภิบาล และให้คำปรึกษา

ศจ.พงษ์ศักดิ์ อังศ์ธราธร

เอกสาร และสำนักงาน

คุณกนกวรรณ พงศ์วิสุทธิรัชต์

ติดต่อประสานงาน

คุณพรศรี พงศ์พันธุ์สถาพร

เยี่ยมเยียน และหนุนใจ

คุณสมรรถพล ตันคณิตเลิศ

คริสเตียนศึกษา (เด็กเล็ก)

คุณเสาวนีย์ หอยสังข์
Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep